A Lélekkutató Intézet hivatalos tanulmánya
A Nagy Paradigmaváltás

1. A társadalom belső differenciálódása új irányok és elvek alapján lényegesen megváltozik, átrendeződik.

1./ Amiképpen az emberben a sejt, akképpen a társadalomban az ember.

2./ A háromszáz éve kialakult jobb- és baloldali párt-tagozódás egyre inkább ellentmondásos, sok az átfedés, és a XXI. század problémáira, feladataira már csak korlátozottan alkalmazható a pártpolitika, mint az egyik hatalmi ág.

3.) Az előre és felfelé irányok sokkal inkább alkalmasabbak a társadalom belső mechanizmusainak és kapcsolatainak értelmezésére, tervezésére és rendezésére. A progresszivitás kontra regresszió, a konstruktivitás kontra destrukció elemzése és szintézise adekvátabb a 21. sz. világában.

4./ A Parlament munkáját lényegesen hatékonyabbá kell és lehet is tenni a kreativitást növelő csoportmódszerek alkalmazásával, a felszólalások összhangba, koherensebbé hozásával.

5./ Az 1989-es “rendszerváltás” eredménye, hogy a társadalom részletgazdagabb lett, specializálódott, de az 1989 után születettek szocializációja (közösségorientációja, közösségben való élet, munka) lényegesen visszaesett azokhoz viszonyítva, akik voltak kisdobosok, úttörők, illetve KISZ-tagok. Ennek a disszociálódásnak a következménye lett az individualizálódás, a konfliktálódás, rivalizálás és a társadalom tagjai nagyobb mértékben divergáltak (széthúztak, ellenségesebbé váltak), mint amit a társadalom kibír.

6./ Prejudikálható, megjósolható, hogy a 2013-204 a pozitív és a destruktív erők közötti harc lesz, melynek eredménye, hogy egy átmeneti kvázi diktatórikus, önkényeskedő hatalmi fázis után a szociális, egységben gondolkodó többség veszi vissza a haltamat.

7./ A teljes tesTudattal, közösségben az örök fiatalság felé!”, az anti-aging mozgalmak, a közösségorientáltság és a párkapcsolatok tisztasága sokkal motiválóbb, irányadóbb elveket indukál mind az egyének, mind a közösségek számára.

 2.  A vallások dogmatikus komponensei feloldódnak, és a vallások korszerűbbé, duálisabbá válnak. A kereszténység és a kommunizmus eszméje lényegesen megtisztul, megújul és megerősödik.

1./ Az Európában általánossá vált monoteista vallások az élet sok részének ellentmondanak. Leginkább a két nem egyenrangúságának elve és  gyakorlata sérül a katolikus, a zsidó és az iszlám vallásokban. Amennyiben Isten a  mindenekfelett álló lény lenne, akkor egyaránt kell tartalmaznia a férfi és a női princípiumot. A gyakorlatban viszont Allah, az Atya és az Úr férfi, és egy-személyben dominálja a világot.

2./ Az ősmagyar és a népi természetvallások még ismerték a női isteneket is.

3./ Az ókori római és görög vallások több-istenhitéből deriválódott először a zsidó, azután a katolikus majd pedig az iszlám hitvilág.

4./ Amennyiben a Világban a két istenség, a női és a férfi egyenrangúan létezik, abban az esetben a monoteista vallások önkényesen degradálták, korlátozták világunk értelmezését. Ennek a kvázi manipulációnak nagyon sok konfliktus volt a
következménye. Az emberek, a kollektívák tudatában az  önkényesség következtében a felvetődő problémák megoldására nem lehetett  választ kapni a monoteista vallások értelmezési tartományán belül maradva.

5./ A duális-többisten hit redukciója monoteizmussá folyamatnak törvényszerű továbblépése lett az ateizmus és a materializmus.
Jó oldala is volt ennek, mert az emberek inkább egymás felé  fordultak, és pl. a szocializmus fejlettebb fokán magas szintű szerveződés jöhetett létre a társadalomban.

6./ Az 1990-es évek elején hazánkban meginduló szellemi megvilágosodás, kísérletezés oda vezetett, hogy az emberi és a közösségi tudat és szellem egyre inkább kiteljesedhetett, egyre nagyobb mértékben megismerhettük azt a világot, amelyben élünk és építünk.

7./ A tudomány (matematika, fizika és kémia) eredményei a két pólus, a női és a férfi princípium egységét egzaktul be is bizonyította.
Az élet törvényszerűségei, jelenségei sokkal érthetőbbé válnak, ha ésszerűen és jó érzéssel nyitunk a nagyvilágra.

8./A kommunizmus egy optimálisan jó társadalom eszméje, illetve  annak megvalósítandó társadalmi rendszernek a megnevezése, amelyben az emberiség legnagyobb alkotásának a kommunizmus eszméje uralkodik.

3. A reinkarnáció, az újjászületés, a leszületés jelensége érthetővé,elfogadhatóvá válik Európában is.

1./ A halál fiktív volta is a duális istenkép jól értelmezhetővé teszi a
“lélekvándorlás” jelenségét is. Felmérések szerint négyszer több ember hisz a túlvilágban és az újraszületésben, mint akik tagadják ezt.

2./ Már 1991-ben kifejlesztettünk olyan módszereket, melyekkel
objektíven feltárhatók előző életeink. Csupán a halálfélelem és a
felejteni akarás redukálásával is jelentősen javul visszaemlékezési képességünk.

3./ Az egyik legelgondolkodtatóbb kérdés ezzel a témával kapcsolatban kiknek áll valóban érdekében az előző életek tagadása.
Ugyanis legtöbb, tisztességes ember csak nyer azzal a tudattal,
hogy valójában nem halt meg sem ő, sem akit gyászolt.

4./ Egy másik paradox kérdés: ha vannak előző életeink, akkor lehetnek következő életeink is, és akkor ez az életünk a
következő életünk előző élete, tehát érdemesebb a következő
életeinkkel is foglalkozni?

4. A feszület használata és a fekete média jelensége visszaszorul,
a bankrendszer etikusabbá válik.

* „A feszületet, azaz a corpus ábrázolását a kereszten már Kr. u. 70-ben is alkalmazták egy római kocsma padozatán” – ez egy idézet az 1994-ben a Vatikántól kapott válaszlevélből.
* Következésképpen a feszületet kezdetben a római keresztényüldözők alkalmazták megfélemlítésül, elrettentésül a keresztényekkel szemben.
Óriási erő és tudás birtokosai voltak még i. sz. 300-ban is Jézus követői, és ettől okkal féltek a despota cetaromán elnyomók.
Csak négyszáz évnyi trükközés után sikerült a klérusnak elhitetni, hogy a feszület szadizmus ábrázolása, a szenvedés-szuggerálás a szeretet és a megbocsátás jele.
E nyilvánvaló hazugsággal szemben többek között a Wicca, a boszorkányok, a kommunisták is megfelelő ellenlépéseket tettek, és mára már kezd visszahatni a fekete mágia az aljas tettesekre..

* Ahogyan a feszülethez “ragaszkodni” tudnak az emberek, azonképpen ragaszkodnak a fekete médiához is. Poligráfos kísérleteink bizonyítják, hogy a rossz hatású információk (a negatív hírek) mennyire rosszul hatnak a testi egészségre, a libidóra és a közösségre.
Logikus, hogy az emberiség előbb-utóbb túllép a média eme gyermekbetegségén is.

* A bankrendszer a magasabb szintű pénzrendszer manifesztációja. A pénz túlértékelése folytán egyrészt mesterségesen kivontak jelentős mennyiségű pénzeszközt a működő gazdaságból, másrészt a bankok bruttó követelése jóval nagyobb a bruttó bankjegy nyomtatásnál, vagyis matematikailag lehetetlen teljesíteni a bankok pénz visszaköveteléseit.
Ennek nagyon sok visszás következményeit az elmúlt években megtapasztalhattuk. Kicsit ehhez tartozik, hogy fekete mágiával jelentősen rombolták a pénz elvét (2008. augusztus 8-i attak).
Mára egyre inkább ezt is kivédekezték a pozitív erők.

* A 2006. augusztus 20-án elkövetett tömegmanipulációk egyik célja olyan önkényuralom létrehozása volt, amelyik diktatórikus eszközökkel megvédeni szerette volna magát az elkövetett bűnök (magzatgyilkosság, tömeggyilkosság, testvér- és család-gyilkosság) visszahatásaitól. Az attakban mostani (2010-ben uralomra került) politikus vezetők is részt vettek.

5. Az orvosilag indokolatlan abortuszokat betiltják.

* Az abortuszt manapság azért lehet végrehajtani, mert a skolasztikus orvostudomány és a jogalkotó a magzatot nem tartja élő, érző, emberi lénynek. Ez az álláspont már Könyves Kálmán királyunk óta megbukott. Sajnos az elmúlt másfél évben, 2010. májusától, kb. 70.000 magzatgyilkosságot követtek el kórházainkban.
Ennek a kárkihatása kb. 1500 milliárd forint, ugyanis ennyibe kerül a nemzetnek, hogy regenerálja az ártatlan magzatok újraszületését (2.5 millióan élhetnek hazánkban olyanok, akik abortuszt túlélve (tudatuk, szellemük) születtek újra.)
Ugyancsak sok probléma adódik azoknál is, akik az abortusz közvetlen rádiuszába tartoznak (a férfi, a hölgy, a magzat párja, testvérei)

* Az abortuszok megszüntetése nagyobb jelentőségű lesz, mint a rabszolga-felszabadítás! A rabszolgaságot azzal a meggondolásból szüntették meg, hogy a rabszolga is ember. 
És a magzat is ember!
Sajnálatos módon az abortusz cinkosának is tartható Orbán Viktor (Fidesz), Lázár János (Fidesz) és Gulyás Gergely (Fidesz), akik közvetve, közvetlenül megvédték az abortusz intézményét – 2011. február 4-7. Tény, hogy az előd kormányok sem foglalkoztak megfelelőképp a probléma megoldásával, de a feladat: most megtiltani a magzatgyilkosságokat!

6.  Az élők számára nem létező valóság a halál.

* A halál kényszerképzete mesterségesen jön létre.
Az élettapasztalatunk az életet bizonyítja.
A mesterséges halálgenerátorok:
– az abortusz,
– a nyugdíjrendszer,
– a fekete média,
– a feszület,
– a monoteista vallások és
– az oktatás egy része.

* Mindezek jelentős csökkentése, megszüntetése nagy kollektív és egyéni energiák felszabadulásával jár, amely energiát az élet szebbik oldalára lehet irányítani.

  7. Az öregedési folyamatok visszafordítására tudományos módszereket is kidolgoznak.

* A jelenlegi (2010-ben) nyugdíjrendszer filozófiájának lényege a következõ: az ember kb. 23 évesen, ereje teljében, tele optimizmussal elkezd dolgozni.
A munkabérének, jövedelmének egy részét befizeti nyugdíjjárulék gyanánt. Azért, mert majd „megöregszik”, és kb 60-70 évesen már nem alkalmas munkavégzésre, illetve kellõen amortizálódott, elfáradt, legyengült, és akkor nyugállományba kerül. Azután húsz-harminc év múlva „meghal”.

A halál így válik kötelezővé!
A nagy, fiatalos energiához hozzá társul a halál információja.
Ez mesterségesen lett kitalálva és fenntartva, de működik. Klasszikus implicit, önmagát  definiáló és megvalósító rendszer. Eleve hibás
Tény viszont, hogy lényegesen humánusabb az azt megelőző filozófiához képest, amikor munka, azután halál volt diktálva.

* A XXI. században a nyugdíjrendszer alapvető gáttá válik. a társadalmunk fejlődésében.

* Megoldás: rekreációs rendszerek létrehozása.
Például: egy rekreációs alapba történik a befizetés, kb. 40 évig.  Azután 10 éven keresztül a pénz felhasználásával lekreálódik az ember, kb a 24-25 éves kornak megfelelő szintre.
És újra munkába áll, 30-40 évig, majd megint lekreálódik.
Természetesen ezt a szemléletet megvalósítani több évre, évtizedre lesz majd szükség. De érdemes megpróbálni!
Tény, hogy egy konstruktív társadalmi rendszer kell mindehhez.
(lásd még: Európai Fiatalok Szövetsége Alapelvei)

9. Az Országgyűlés hatékonyabb működési forma szerint dolgozik

A több száz évvel ezelőtti parlamenti formáció, munkamenet mára idejétmúlt, sokkal hatékonyabban lehet működni, ha magasabb szinten lenne szabályozva a parlament munkája.
Kreatív csoportmódszerek, vizuális projekciók, animációk, és legfőképpen az adekvát, értelmes viták, az egymást követő felszólalók esetében is.
A kétszáz fős Országgyűlés szinte csodákra lehetne képes, ha lényegesen újítana, fejlesztene, és konstruktívan együttműködne minden képviselő.

9. Kapcsolatfelvétel és kommunikáció földönkívüli civilizációkkal, magasabb szinten lévő lényekkel, angyalokkal.

* Hisszük – nem hisszük, de a  földönkívüliek létezése tény.
A viszonyaink kihalkítása és fejlesztése a fõ kérdés.
A más tér-idő dimenziókban élő intelligens lényekkel, a földi életük után más civilizációkba integrálódó emberekkel (szellemükkel) való jó kapcsolatok kialakítása lényeges téma a XXI. században.
Manapság veszélyesnek, rossznak tűnik a Szürkékkel való kapcsolat. Ezek az idegen lények érzelmi intelligenciája nagyon alacsonynak tűnik, bár kétségtelenül sokat tudnak.

* A többiekről (pl. angyalokról) ma még kevés konkrét szó esik. A televízióban lényegesen csökkentek e témával kapcsolatos műsorok az 1990 éves első feléhez képest.  Ezen változtatnunk kell! Az angyali szféra életünk nagyon lényeges részét képezi.

A TesTudaT Konferencia egyik főtémája lesz  2019. és 2020.. március 25-én

10.  Globális összefogás, fellendülés. Az emberiség új dimenzióinak aktválása.

* Az Európai Unió megújulásának fontos feltétele, hogy nagyobb, absztrakciós
szinteken határozza meg azokat a célokat, amelyekért a tagállamok, a nemzetek összefogására, konstruktív együttmûködésére lehet alapozni.
Az elérésükhöz szükséges lesz a jó tervgazdaság (pl. a KGST-ben is volt ilyen), és ennek eredménye a nagyobb hatékonyság, a kevesebb pazarlás a természeti és az emberi erőforrásokkal.

* 2020-ra jósoljuk a nemzetközi együttműködés magasabb szintre való lépését.

11. A napenergia direkt hasznosítása az emberi egészség javítására.

* A napenergia fizikai és biológiai felhasználása már egyre jobban fejlődik.
A továbbiakban olyan módszerek is napvilágra kerülnek, amelyek segítségével a testi, egészségi állapotunk közvetlenül javulhat. Akár csontpótlás (pl. a fog újra növesztése, térdkalács regenerálás stb.) vagy szövet,. szerv reaktiválás is lehetséges lesz.
A Nap a földi életünk egyik fő forrása – ezt tényként kell kezelnünk.
A monoteista vallások dogmáival nem szabad elrontani egész-séges világnézetünket.

12. Az ideális párkapcsolatok  kialakulása és a duálpárok vezető szerepe erősödik.

“Ki miben hisz, abban üdvözül!
Egyre többen ismerik fel annak szükségességét, hogy a jó, az ideális párkapcsolatokat elismerő vallási-állami szisztémáknak nagyobb az ereje és tekintélye a többi rendszereknél. Éppen ezért a haladás egyik leglényegesebb irányelve az ideális párkapcsolatok kialakítása és fenntartása lesz. Tértől, időtől függetlenül.
“A Lélek tudja, érzi, hogy van valaki a Mindenségben, akivel egy a Végtelenben!”

******* Készítette: Szilvásy Péter igazgató *******

Start: 2009. június 14.
2010. június 3. * október 29. * november 11. * március 14. * december 8. 21.*** 2012. 01. 23. * 02. 12. * 02. 20.  * 06. 10. * 2012-11-12 * 2012-12-05 * 2014-12-29 * 2016-01-01 * 2019-01-29